V reakcii na nedávne vyhlásenia poslanca Romana Michelka, publikované v Denníku N, by Asociácia slovenských kameramanov (ASK) a Asociácia slovenských filmových strihačov (ASFS) rady zdôraznili svoje hlboké znepokojenie a nesúhlas s postojmi, ktoré predstavil. Jeho komentáre a návrhy naznačujú alarmujúcu neúctu k základným princípom slobody médií a demokracie. Jeho vyjadrenia poukazujú na nedostatočné pochopenie dôležitosti tvorivých zložiek práce kameramanov, strihačov a ďalších mediálnych profesionálov.

Asociácia slovenských kameramanov (ASK) a Asociácia slovenských filmových strihačov (ASFS), ktoré sa svojimi aktivitami a komunikáciou dlhodobo snažia vytvárať kvalitné prostredie ako pre svoje členky a členov, tak aj pre svoje profesie všeobecne, by sa okrem aktivít v rámci platformy Otvorená Kultúra!, aj touto cestou chceli zastať zamestnancov a spolupracovníkov RTVS a oponovať tvrdeniam, ktoré rozširuje Roman Michelko, predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá v súvislosti s predkladaným návrhom o zmenách v RTVS.

1. Zásah do kreatívnej slobody: Poslanec Michelko tvrdí, že „zmeny sa nedotknú kameramanov ani strihačov“ a že ide len o administratívne úpravy. Toto tvrdenie je v rozpore s realitou, pretože každá legislatívna zmena, ktorá ovplyvňuje redakčnú nezávislosť alebo financovanie RTVS, má priamy dopad na to, ako a čo môžu kreatívni profesionáli produkovať. Zmeny v riadiacich štruktúrach alebo financovaní nevyhnutne vedú k zmenám v obsahovej politike, čo ovplyvňuje aj kameramanov a strihačov, ktorí sú zodpovední za konečnú podobu vysielaných príspevkov. Navrhované zmeny, ak budú prijaté, môžu významne zasiahnuť do nezávislosti a kreatívnej slobody kameramanov a strihačov tým, že budú zasahovať do možnosti týchto profesionálov rozhodovať o tom, ako najlepšie zachytiť a spracovať obsah pre divákov. Táto obava nie je neopodstatnená, keďže zmeny môžu viesť k presadzovaniu ideologických alebo politicky motivovaných námetov, čo je v rozpore s princípmi objektívnosti a nezávislosti. Kroky súčasnej vlády a Ministerstva kultúry SR sa dotýkajú každej jednej zamestnankyne a zamestnanca v RTVS. Kameramani, strihači, zvukári, režiséri, dramaturgovia, scénografi, kostyméri a mnohí ďalší vnímajú zmeny, ktoré navrhovaný zákon môže do telerozhlasu priniesť.

2. Potenciálna cenzúra: Ak sa zmeny dotknú spôsobu, akým sú kameramani a strihači schopní pracovať, môže to mať za následok aj zvýšený tlak na cenzúru nežiaducich alebo kritických pohľadov, čo je v priamom rozpore s poslaním verejnoprávnych médií poskytovať vyvážený a rôznorodý obsah.

3. Vplyv na profesionálny rozvoj a pracovné prostredie: Zmeny navrhované v legislatíve môžu negatívne ovplyvniť pracovné prostredie a profesionálny rozvoj v RTVS. To môže viesť k demotivácii zamestnancov a talentovaných profesionálov, ktorí sa môžu rozhodnúť hľadať príležitosti v iných, viac podporujúcich prostrediach, čo by malo za následok odliv talentov.

4. Nedostatok porozumenia pre mediálny priemysel: Poslanec Michelko vo svojich vyhláseniach tvrdí, že kameramani a strihači „nerobia obsah“. Toto tvrdenie prejavom hlbokého nepochopenia tvorivého procesu vo filme a televízii. Kameraman je esenciálnym tvorcom vizuálneho jazyka každého filmového a televízneho diela. Jeho práca spočíva v odbornom zachytávaní reality prostredníctvom presne zvoleného výrezu, ktorý má zásadný vplyv na naratívny a emocionálny účinok na diváka. Kameraman svojimi rozhodnutiami o osvetlení, uhle a kompozícii záberu komunikuje s divákmi, formuje ich percepciu a emočnú reakciu, čím výrazne prispieva k celkovej atmosfére a významu diela. Na druhej strane, strihač používa vyjadrovacie prostriedky filmového jazyka na to, aby štruktúroval a finálne formoval mediálny obsah. Jeho umenie spočíva v schopnosti vybrať, zoradiť a kombinovať zábery tak, aby výsledná kompozícia sprostredkovala zamýšľané emócie a myšlienky, čo je nevyhnutné pre účinné komunikovanie s publikom. Táto práca predstavuje nielen technickú zručnosť, ale aj hlboké pochopenie naratívu, rytmu a dynamiky príbehu.

Výzva k dialógu a revízii návrhov

ASK a ASFS vyzývajú poslanca Michelka a ďalších zodpovedných zákonodarcov, aby prehodnotili svoj prístup k tejto problematike a začali konštruktívny dialóg so zainteresovanými stranami vrátane odborných asociácií a samotných pracovníkov RTVS. Je nevyhnutné, aby bola každá zmena v právnom rámci RTVS zvážená s plným porozumením jej potenciálnych dôsledkov na kultúrnu a mediálnu krajinu Slovenska.

Na záver chceme zdôrazniť, že sloboda vyjadrovania a nezávislosť médií sú základné piliere demokratickej spoločnosti. Akékoľvek opatrenia, ktoré by mohli tieto piliere oslabiť, si zaslúžia dôkladnú verejnú a odbornú diskusiu. ASK a ASFS sú pripravené byť súčasťou tejto diskusie a aktívne prispievať k ochrane záujmov svojich členov a celkovej integrity slovenského mediálneho prostredia.

V Bratislave dňa 30.04.2024

Asociácia slovenských kameramanov / www.slovakcine.com
Asociácia slovenských filmových strihačov / www.asfs.sk