Asociácia slovenských filmových strihačov (ASFS) vznikla ako občianske združenie registráciou
na Ministerstve vnútra SR 1.marca 2016. Je nástupníckou organizáciou pôvodného odborového
združenia Asociácia filmových a televíznych strihačov, ktoré pôsobilo od roku 1993.

Na základe stanov sa chce zameriavať predovšetkým na tieto ciele:

  • zvyšovanie umeleckej úrovne strihovej skladby v slovenskej kinematografii,
  • podporu vzdelávania v oblasti strihovej skladby a filmového umenia,
  • vytváranie a zlepšovanie podmienok pre kvalitnú prácu filmových strihačov,
  • pozdvihnutie spoločenskej prestíže profesie filmových strihačov,
  • podnecovanie odbornej diskusie o umeleckých a technických otázkach filmového strihu.

 

Pre svojich členov plánuje zabezpečovať:

  • ochranu práv a záujmov filmových strihačov v oblasti pracovných podmienok a odmeňovania za výkon profesie,
  • sprostredkovanie komunikácie a spolupráce s ostatnými profesnými organizáciami v oblasti tvorby audiovizuálnych diel,
  • sprostredkovanie komunikácie a spolupráce s podobnými organizáciami iných krajín.

 

STANOVY ASOCIÁCIE SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH STRIHAČOV

Článok 1.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Názov združenia: Asociácia slovenských filmových strihačov, o.z., ďalej ASFS
2. Sídlo združenia: Hurbanovo námestie 7, 811 03 Bratislava
3. ASK pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

Článok 2.
CIEĽ ZDRUŽENIA

1. ASFS je dobrovoľná, politicky a ideologicky nezávislá profesná organizácia, združujúca tie osoby, ktoré sa chcú aktívne zúčastňovať na jej činnosti.

2. ASFS je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú vo svojom voľnom čase záujmovú činnosť zameranú na:

– zvyšovanie umeleckej úrovne strihovej skladby v slovenskej kinematografii,
– podporu vzdelávania v oblasti strihovej skladby a filmového umenia,
– vytváranie a zlepšovanie podmienok pre kvalitnú prácu filmových strihačov,
– pozdvihnutie spoločenskej prestíže profesie filmových strihačov,
– podnecovanie odbornej diskusie o umeleckých a technických otázkach filmového strihu.

Článok 3.
HLAVNÉ ÚLOHY

1. Činnosť ASFS sa zameriava na zastupovanie spoločných záujmov členov ASFS voči orgánom a organizáciám pôsobiacim v oblasti filmovej, televíznej a inej audiovizuálnej tvorby, ako aj voči štátnym orgánom a iným organizáciám vo všetkých oblastiach filmovej a televíznej politiky.

2. ASFS vytvára ekonomické, materiálno-technické a odborné podmienky na svoju činnosť.

3. ASFS zabezpečuje pre svojich členov:

– ochranu práv a záujmov filmových strihačov v oblasti pracovných podmienok a odmeňovania za výkon profesie,
– sprostredkovanie komunikácie a spolupráce s ostatnými profesnými organizáciami v oblasti tvorby audiovizuálnych diel,
– sprostredkovanie komunikácie a spolupráce s podobnými organizáciami iných krajín.

Článok 4.
ČLENSTVO

1. Členskú základňu ASFS tvoria:

a) riadni členovia,
b) čestní členovia.

2. Riadnym členom sa dobrovoľne môže stať každý, kto vykonáva profesiu filmového strihača ako svoje povolanie a splní nasledovné podmienky:

– podá si písomnú prihlášku a navrhnú ho najmenej dvaja riadni členovia ASFS,
– predloží podľa vlastného výberu najmenej jeden celovečerný film, alebo dva krátkometrážne filmy, na ktorých spolupracoval ako strihač,
– jeho členstvo musí schváliť nadpolovičná väčšina valného zhromaždenia,
– zaplatí prijímací príspevok vo výške ročného členského poplatku.

3. Čestným členom sa môže stať ten, kto nespĺňa podmienky vzniku členstva podľa bodu 2, má však mimoriadne zásluhy na rozvoji a naplnení činnosti ASFS. Čestného člena musia navrhnúť najmenej dvaja riadny členovia ASFS, alebo prezídium. Jeho členstvo musí schváliť najmenej dvojtretinová väčšina valného zhromaždenia.

4. Práva riadnych členov:

a) využívať všetky výhody poskytované asociáciou,
b) zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach pri prejednávaní otázok týkajúcich sa ASFS s právom hlasovacím,
c) dávať podnety, pripomienky a návrhy na činnosť asociácie,
d) voliť a byť volení do prezídia,
e) zúčastňovať sa akcií organizovaných ASFS,
f) používať v titulkoch filmu, prípadne aj v iných materiáloch, za svojim menom skratku názvu asociácie – ASFS.

5. Práva čestných členov:

a) zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach pri prejednávaní otázok týkajúcich sa ASFS, s hlasom poradným,
b) zúčastňovať sa akcií organizovaných ASK.

6. Povinnosti riadnych členov:

a) realizovať podľa svojich najlepších schopností a možností ciele a úlohy ASFS,
b) dodržiavať stanovy ASFS,
c) rešpektovať a plniť rozhodnutia orgánov ASFS,
d) platiť v termínoch členské príspevky a všetky schválené poplatky,
e) chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok patriaci ASFS.

7. Individuálne členstvo zaniká:

a) slobodným vystúpením z ASFS na základe písomného oznámenia prezídiu,
b) vylúčením, na základe rozhodnutia orgánov ASFS z dôvodov neplnenia základných členských povinností.

Článok 5.
ORGÁNY ASFS

I. Orgány ASFS sú:

a) valné zhormaždenie,
b) prezídium,
c) prezident.

II. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ASFS. Schádza sa minimálne raz za rok a zvoláva ho prezídium, a to písomne. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej jedna tretina riadnych členov. Každý riadny člen môže zastupovať jedného neprítomného člena, na základe písomnej plnej moci.

2. Do výhradnej právomoci Valného zhromaždenia patrí:

a) schvaľovanie stanov a návrhy ich zmien,
b) stanovenie výšky členských príspevkov,
c) schvalovanie vnútorných noriem ASFS,
d) prerokovanie a schválenie správy o činnosti, ako aj správy o hospodárení ASK za uplynulé obdobie,
e) prerokovanie a prijatie nových členov,
f) voľba a odvolávanie členov prezídia,
g) rozhodnutie o zániku ASFS a o naložení s majetkom ASFS.

3. Na základe žiadosti najmenej jednej tretiny riadnych členov je prezídium povinné do 30 dní zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie.

4. O jednaní Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí byť podpísaná prezidentom a členom prezídia.

5. Rozhodnutia Valného zhromaždenia môžu byť prijaté:

a) na riadnom, alebo mimoriadnom zasadnutí,
b) rozhodnutím per rollam.

6. Valné zhromaždenie rozhoduje formou per rollam na základe návrhu prezidenta. Prezident musí zvolať zasadnutie valného zhromaždenia vždy, ak s formou per rollam nesúhlasí prezídium alebo aspoň 1/3 všetkých členov.

7. V prípade rozhodovania per rollam prezident zabezpečí predloženie návrhu na rozhodnutie e-mailom na vyjadrenie sa všetkým členom. Prezident zároveň určí lehotu, v ktorej sa členovia majú k návrhu rozhodnutia písomne vyjadriť. Pokiaľ sa člen nevyjadrí, platí, že sa zdržal hlasovania. Pokiaľ člen s návrhom nesúhlasí, pripojí k svojmu vyjadreniu aj odôvodnenie svojho postoja. Na tieto skutočnosti bude člen upozornený prezidentom.

III. PREZÍDIUM

1. Prezídium je riadiacim a výkonným orgánom ASFS v čase medzi zasadaniami Valného zhromaždenia.
2. Prezídium je súčasne kontrolným orgánom a vykonáva revíziu hospodárenia ASFS.
3. Prezídium tvorí päť riadnych členov ASFS, volených najväčším počtom odovzdaných hlasov riadnych členov v tajnom hlasovaní, na dobu troch rokov.
4. Prezídium si volí spomedzi seba prezidenta a tajomníka.
5. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Prezídium môže prijať rozhodnutia, za ktoré sa vysloví nadpolovičná väčšina prítomných členov.
6. Prezídium sa schádza na schôdzach, ktoré sa konajú najmenej raz za 6 mesiacoch.
7. Prezídium môže k vykonávaniu odborných činností prizvať odborníkov, aj keď nie sú členmi ASFS. Prezídium môže týchto odborníkov poveriť jednaním za ASFS v jednotlivých prípadoch.

IV. PREZIDENT

1. Prezident je štatutárom, zastupujúcim ASFS v styku s tretími osobami, fyzickými aj právnickými. Písomné dokumenty podpisuje prezident.
2. Prezident je volený prezídiom na 3 roky.

Článok 6.
MAJETOK A HOSPODÁRENIE

1. ASFS má vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie svojej činnosti.
2. Zdrojom majetku sú príjmy z členských a prijímacích príspevkov, dotácie, dary, prípadne iné príjmy.
3. Majetok ASFS musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.
4. Majetok ASFS možno použiť iba v súlade s cieľom združenia v zmysle čl. 2 a 3 týchto stanov.
5. Všetky finančné prostriedky ASFS sa ukladajú na samostatný účet zriadený pre tento účel v peňažnom ústave.
6. Pre hospodárenie ASFS platia všeobecne záväzné právne predpisy.

Článok 7.
ZÁNIK ZDRUŽENIA

1. ASFS môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
2. V prípade zlúčenia ASFS s iným združením prechádza majetok ASFS do zlučovaného združenia.
3. V prípade dobrovoľného rozpustenia menuje členská schôdza likvidátora. Pri likvidácii sa najskôr uhradia všetky záväzky združenia. O použití likvidačného zostatku, ktorý môže byť použitý iba v súlade s čl.2 a 3 týchto stanov, rozhodne valné zhromaždenie.
4. Pri zániku združenia na základe rozhodnutia ministerstva v súlade s ust.12 ods 1 pism. b zákona č.83/90 Zb. v platnom znení, vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom.

Článok 8.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto stanovy schválil prípravný výbor dňa 1. januára 2016.
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

 

Za Občianske združenie Asociácia slovenských filmových strihačov:

doc. Maroš Šlapeta, ArtD.