Štandardy pre prácu filmového strihača

Členstvo v ASFS je pre producenta, už na základe základných princípov formulovaných v stanovách ASFS zárukou, že práca, ktorú vykonáva člen ASFS garantuje vysoký štandard kvality, profesionalitu, mimoriadnu zodpovednosť k projektu, skúsenosti a vzdelanie. V prípade, že strihač porušuje opakovane a preukázateľne svoje povinnosti voči zadávateľovi a inak porušuje stanovy ASFS, môže byť rozhodnutím valnej hromady ASFS z asociácie vylúčený. Teda angažovanie člena ASFS pri práci na filmovom projekte, by malo automaticky garantovať istú kvalitu. Na druhej strane členstvo v ASFS by malo znamenať dodržiavanie určitých pracovných štandardov. Aj zo strany zadávateľa, aj zo strany vykonávateľa. Zmyslom týchto doporučení je zaistiť strihačom dôstojné podmienky na prácu. Tu popísané podmienky považuje ASFS za štandardné, napriek tomu sú strihačom často odopierané. Nejedná sa o snahu zvýhodňovať strihačov voči producentom, či ostatným členom štábu.

         Člen ASFS môže používať v titulkoch filmu za svojim menom skratku ASFS.

Odporúčané ceny

 

druh diela výsledná stopáž minimálna doba strihu minimálna odmena poznámky
autorský strih hraného diela
do 30 minút 10 dní 250 eur / deň max. počet filmovacích dní 4 FD*
do 60 minút 20 dní 250 eur / deň max. počet filmovacích dní 8 FD*
celovečerný hraný film 3 a viac mesiacov 16 000 eur / projekt  
autorský strih dokumentárneho diela do 10 minút 3 dni 200 eur / deň max. stopáž hrubého materiálu 3 hod.*
do 30 minút 10 dní 200 eur / deň max. stopáž hrubého materiálu 15 hod.*
do 60 minút 20 dní 200 eur / deň max. stopáž hrubého materiálu 30 hod.*
celovečerný dokumentárny film 3 a viac mesiacov 12 000 eur / projekt  
publicistika do 10 minút 2 dni 180 eur / deň  
do 30 minút 6 dní 180 eur / deň  
reklama     1 sek. / min. 50 eur napr. 30 sekundová reklama / 1 500 eur
asistent strihu / operátor     12 eur / hodina  
prenájom strižne   min. 140 eur / deň  
celovečerný hraný, alebo dokumentárny film 3000 eur / mesiac podľa technickej náročnosti projektu

* v prípade prekročenia maximálnej stopáže hrubého materiálu alebo počtu FD je odporúčané navýšiť počet dní strihu zodpovedajúci nadštandardnej stopáži

Definícia strihových prác a pojmov

Autorský strih – je taký strih, ktorým sa strihač aktívne a tvorivým spôsobom podieľa na strihovej skladbe diela. V prípade autorského strihu by sa mala so strihačom uzatvárať autorská zmluva.

Publicistika – strih TV programov pre jednorazové vysielanie, spĺňajúcich charakteristiku publicistického žánru. Predpokladá sa, že režisér diela prichádza do strižne s úplnou výberkou a hotovým scenárom.

Asistentské strihové práce – sú činnosti vykonávané podľa potreby strihača, alebo produkcie. Patria sem najmä import materiálu, synchronizácia, triedenie materiálu, exporty, vytváranie EDL pre online a podobne.

Prenájom strižne – znamená poskytnutie zodpovedajúcej techniky, legálneho strihového software a zázemia, nevyhnutného pre vykonanie zadanej práce. Prenajímateľ musí zaistiť bezproblémovú funkčnosť strižne.

Odporúčania pre pracovnú dobu strihača

Jeden pracovný deň trvá 8 hodín + 1 hodina pauza na obed (ďalej štandardný deň) Jeden pracovný týždeň má 5 štandardných pracovných dní (ďalej štandardný týždeň) Nadčas je práca dlhšia ako štandardná doba (nad rámec štandardného dňa, alebo štandardného týždňa), nadčasy sa honorujú podľa individuálneho dohovoru; práce v nadštandardnej dobe, v čase od 22:00 do 06:00 má strihač právo odmietnuť, bez toho aby tým porušoval pracovnú zmluvu. Pokiaľ je potrebné, z dôvodov nezavinených strihačom, prekročiť štandardnú dobu, alebo navýšiť počet dní, má byť strihač za túto prácu ohodnotený v plnej výške, nad rámec pôvodnej dohody. (Dôvodom môže byť napríklad nevyhovujúca kvalita materiálu, alebo nedostatočná dramaturgická príprava, technologické problémy nezavinené strihačom a podobne.) Strihač môže odmietnuť prácu v nadštandardných dňoch, môže tiež odmietnuť ďalej na projekte pracovať, ak je prekročené dohodnuté pracovné obdobie, v takom prípade má byť ohodnotený v plnej výške, podľa odvedenej práce.

Odporúčané práva a povinnosti zadávateľa a vykonávateľa (strihača ASFS)

1. Strana zadávateľa:
 1. zadávateľ sa môže zúčastniť strihových frekvencií a dohliadať na činnosť strihača
 2. zadávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, pokiaľ strihač nevykonáva činnosť podľa zmluvy, podľa zadaných podmienok a v požadovanej kvalite
 3. povinnosťou zadávateľa je transport záznamových médií a harddiskov medzi pracoviskami
 4. ak zadávateľ zaisťuje strižňu, musí zaistiť jej funkčnosť, tak isto je povinný zaistiť zodpovedajúce pracovné prostredie (viď. Definícia strižne)
 5. ak nastane predĺženie nutnej doby strihu z dôvodu zlej funkčnosti strižne poskytnutej zadávateľom, či kvôli chýbajúcemu technickému vybaveniu, je pracovný čas strihača nad rámec štandardnej doby hradený v plnej výške
 6. zadávateľ vopred informuje strihača o postprodukčnej technológii a tento postup by mal byť so strihačom konzultovaný
 7. exporty, importy, konvertovanie, atď. sú považované za činnosti v rámci pracovnej doby a prináležia asistentovi strihu, ak to nie je dohodnuté inak
 8. dátové zálohy materiálu sú povinnosťou produkcie/zadávateľa a to vrátane zaistenia dátového priestoru; v prípade, že príde v strižni k strate dát, je povinnosťou zadávateľa poskytnúť záložné dáta potrebné na obnovenie projektu, strižňa nie je zálohovacia jednotka.
2. Strana vykonávateľa (strihača):

Člen ASFS sa svojim členstvom zaväzuje dodržovať nasledujúce podmienky:

 1. strihač je povinný vykonávať zadanú prácu v dohodnutom čase a termínoch
 2. strihač je povinný dochádzať do strižne včas
 3. strihač je povinný vykonávať prácu v požadovanej kvalite a podľa inštrukcií zadávateľa
 4. ak nie je strihač schopný z akýchkoľvek dôvodov dokončiť prácu v zadanom termíne a v rámci štandardnej pracovnej doby, je povinný o tom okamžite informovať produkciu
 5. ak nedokončí strihač svoju prácu z vážnych osobných dôvodov (napríklad ochorenie), prináleží strihačovi odmena, podľa už odvedenej práce
 6. ak nedokončí strihač svoju prácu včas, podľa zadania a v zodpovedajúcej kvalite, z neobjektívnych dôvodov, má poškodená strana právo nárokovať si náhradu
 7. strihač je povinný pravidelne zálohovať projekt (iba projekt, nie médiá); za projekt je zodpovedný strihač, v prípade straty, alebo poškodenia projektu je strihač povinný obnoviť strihovú sekvenciu, bez nároku na honorár

Definícia strižne podľa ASFS

Strižňa je pracovný priestor určený výhradne k pracovnej činnosti strihača a je vybavená nasledovným technickým vybavením:

 • legálny profesionálny strihací software (napríklad Avid Media Composer), kompatibilný s ďalšími postprodukčnými pracoviskami
 • dostatočne výkonný počítač pre plynulú prácu s daným materiálom
 • dostatočne veľký dátový priestor vzhľadom k náročnosti a rozsahu projektu
 • klientský monitor
 • audio sústava s mixážnym pultom, alebo externým ovládačom hlasitosti

Strižňa musí zodpovedať bežným zdravotným a hygienickým normám pre prácu v kancelárskych priestoroch (kvalitné stoličky, dostatočne veľký pracovný stôl, výškovo nastaviteľné monitory v správnej vzdialenosti, dostatočné vetranie, okno, ticho, teplota v miestnosti, podľa noriem definovaných v Nariadení Vlády SR 391/2006 Z.z.)

Postprodukčný workflow

produkcia záloha dát z nakrúcania
(ideálne 2x + zdroj, alebo 3x),
doprava materálu
OFFLINE
STRIH
asistent strihu konvertovanie,
import,
synchronizácia
strihač pozeranie a analýza materiálu
výberka
hrubý strih
čistý strih
asistent strihu exporty pre zvuk a online
ONLINE
STRIH
štúdio online
strihač
kolorista
conforming
grading
mastering