Cena ASFS

Po dlhých rokoch sa znova obnovila činnosť Asociácie strihačov, dnes ako Asociácia slovenských filmových strihačov (ASFS). Prešla komplexným rebrandingom. Zaregistrovala sa pod novým názvom, s novou členskou základňou.

Asociácia strihačov bola jedna z prvých asociácií tvorivých profesií, ktorá vznikla ešte v roku 1991 na území Československa (AFTS). Rozdelením republiky sa vytvorila národná asociácia strihačov (SAFTS) s členskou základňou, ktorá sa skladala viac-menej zo strihačov Slovenskej Filmovej tvorby Koliba a Slovenskej televízie. Rozpad Koliby, prechod na nové technológie (zánik filmovej tvorby aj v STV) postupne otriasol členskou základňou a činnosť SAFTS prešla do útlmu. Súčasný trend nelineárnych strihových pracovísk umožnil veľkú liberalizáciu profesie. Dnes už v podstate nie je problém vlastniť vlastné strihové zariadenie. Prechod z filmovej technológie na digitálnu nenesie v sebe len liberalizáciu profesie, ale enormný nárast záťaže na prácu strihača, ale bez výrazného efektu na jeho postavenie vo filmovom štábe. Strihači v súčasnosti sú roztrúsení v mnohých producentských spoločnostiach, alebo pracujú ako freelanceri. Práve táto liberalizácia vygenerovala potrebu spoločnej platformy –  vznik asociácie, ktorá by všetkými právne dostupnými prostriedkami presadzovala a obhajovala etické, umelecké a profesionálne kritériá v oblasti filmovej a televíznej tvorby, produkcie a distribúcie a eliminovala vstup nekvalifikovaných subjektov do rozhodujúcej časti audiovizuálnej tvorby na Slovensku.

Asociácia strihačov už nadviazala kontakty so svojimi zahraničnými partnermi v okolitých štátoch – Česká republika, Poľsko a Chorvátsko. Medzinárodné workshopy študentov filmových škôl EUROPEAN EDITING MASTERCLASS, ktoré sa pravidelne konajú už siedmy rok vytvorilo základ pre vytváranie vzájomných väzieb strihačov a pedagógov na medzinárodnej úrovni a zároveň umožnilo konfrontáciu jednotlivých škôl a schopností študentov.

Snahou asociácie je zviditeľniť profesiu, ktorá stojí v úzadí médií, ale aj mimo záujmu odbornej verejnosti. Etablovanie strihača ako rovnocenného partnera tvorivých profesií pri výrobe filmu je neodškriepiteľné. Prezentácia a ocenenie najlepších strihačov vo filmovej a televíznej tvorbe vytvára priestor pre odbornú konfrontáciu a tvorivú diskusiu v rozvoji slovenskej strihačskej profesie. Podujatie bude mať dvojročný cyklus, kde sa budú udeľovať ceny:

 

 • Cena za celoživotné dielo filmového strihača
 • Hlavná cena ASFS
 • Cena za strih hraného filmu
 • Cena za strih dokumentárneho filmu
 • Cena za strih študentského filmu
 • Cena za strih v televíznej audiovizuálnej tvorbe
Zaradenie ocenenia študentskej práce umožní aj mladej strihačskej generácii prezentovať svoju prácu na profesionálnom podujatí, pred odbornou verejnosťou, zástupcami producentských spoločností, ale aj pred širokou verejnosťou.

Hlavnou motiváciou podujatia je podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie filmového strihača a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej profesionálnej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku.

Podujatie Cena Asociácie slovenských filmových strihačov je súťaž súčasnej tvorby filmových strihačov za obdobie posledných dvoch kalendárnych rokov, spojená s odovzdávaním cien pre najlepších strihačov v šiestich kategóriách (hlavná cena, cena za strih hraného, dokumentárneho, krátkeho, študentského filmu, cena za strih v televíznej audiovizuálnej tvorbe) a ASFS zároveň ocení významnú osobnosť, strihača cenou za celoživotné dielo. Ide o otvorenú národnú súťaž pre všetkých filmových strihačov, ktorí sa podieľajú na vzniku nielen slovenských, ale aj inonárodných audiovizuálnych diel. Diela navrhnuté a prijaté organizátorom súťaže ASFS hodnotí 5 členná porota, ktorú budú tvoriť odborníci z rôznych umeleckých profesií. Členov poroty nominuje prezídium ASFS.

Cieľom podujatia je pozdvihnúť povedomie o profesii filmového strihača a tiež podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie filmového strihača a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej profesionálnej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku. Zároveň prostredníctvom mediálnych výstupov chceme prezentovať výsledky práce slovenských filmových strihačov v zahraničí.

ASFS plánuje zorganizovať slávnostný večer odovzdávania Cien asociácie slovenských filmových strihačov v rámci Medzinárodného filmového festivalu  Cinematik Piešťany a priblížiť tak neviditeľné umenie filmového strihu širokej verejnosti. Predsedom poroty bude Jarosław Kamiński (Lodž, Poľsko), strihač filmu Ida, ktorý v roku 2015 vyhral cenu Americkej filmovej akadémie Oskar, za najlepší zahraničný film. Jarek Kamiński bude zároveň hosťom slávnostného večera odovzdávania cien ASFS.

Štatút ceny
Cena Asociácie slovenských filmových strihačov.
Štatút ceny

1. Preambula
Tvorivá súťaž o najlepší strihačský výkon v rôznych druhoch a žánroch audiovizuálnych diel má za cieľ podporiť a motivovať zvyšovanie kvality profesie filmového strihača a prispieť tak k zvyšovaniu celkovej profesionálnej úrovne audiovizuálnej tvorby na Slovensku, a zároveň prezentovať výsledky práce slovenských filmových strihačov v zahraničí. Je otvorenou národnou súťažou pre všetkých filmových strihačov, ktorí sa podieľajú na vzniku nielen slovenských, ale aj inonárodných audiovizuálnych diel. Základnou podmienkou účasti na tejto súťaži je, že prihlásené dielo spĺňa kritériá vymedzených druhov a žánrov audiovizuálnej tvorby v tomto štatúte a strihačský výkon na tomto diele vytvoril strihač(ka), ktorý(á) je občanom Slovenskej republiky, alebo strihač(ka) inej národnosti, ktorý(á) má trvalé bydlisko na území SR.
Ceny súťaže „Cena Asociácie slovenských filmových strihačov“ v kategóriách uvedených v tomto štatúte udeľuje Asociácia slovenských filmových strihačov

2. Charakteristika cien súťaže „Cena Asociácie slovenských filmových strihačov“.

Cenou „Cena Asociácie slovenských filmových strihačov“ sa oceňujú v jednotlivých druhoch a žánroch najvýznamnejšie tvorivé strihačské výkony v oblasti audiovizuálnej tvorby. Poslaním tejto súťaže je prezentovať a zvýrazniť tvorivý podiel a autorský vklad tejto profesie pri vytváraní hodnotových kritérií tvorby v duchu humanistických ideálov európskej kultúry a motivovať tvorcov k zvyšovaniu profesionálnej a estetickej úrovne ich diel.

3. Podmienky súťaže „Cena Asociácie slovenských filmových strihačov“.

1) Diela môžu prihlásiť strihači, ostatní audiovizuálni tvorcovia, producenti, televízni vysielatelia, distribútori a tvorivé umelecké združenia.

2) Prijaté môžu byť diela, ktoré boli vyrobené a majú copyrightové označenie v záverečných titulkoch za posledné dva kalendárne roky pred rokom konania súťaže.

3) Organizátori súťaže sú oprávnení na základe tohto štatútu prijať do súťaže diela na týchto nosičoch: DVD, Blu-Ray, alebo link s heslom, ako screener pre porotu; DCP, Blu-Ray, ako prezentovateľný formát; minimálne 10 minútová ukážka (nie len trailer, alebo teaser) z diela v HD rozlíšení, ako podklad pre prezentáciu na slávnostnom odovzdávaní cien.

4) Termín ukončenia podania prihlášok a dodania diela v predpísaných formátoch určí ASFS. Diela dodané po termíne uzávierky budú zo súťaže vyradené.

5) Každé prihlásené dielo musí byť dodané so sprievodným protokolom, na ktorom musí byť uvedený názov diela, jeho minutáž, meno autora – strihača, alebo strihačov, kategória, do ktorej ho navrhovateľ prihlasuje, krátky popis k dielu a s fotografiou strihača, alebo strihačov diela a titulková listina k filmu.

6) Diela musia byť dodané na adresu: Asociácia slovenských filmových strihačov, Hurbanovo námestie 7, 811 03 Bratislava.

7) Organizátor súťaže – ASFS – sa zaväzuje, že dodané nosiče vráti prihlasovateľovi mesiac po konaní slávnostného odovzdávania cien.

8) Organizátor súťaže ASFS si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže diela,
ktoré nespĺňajú podmienky tohto štatútu, alebo diela, ktoré propagujú násilie, akúkoľvek formu národnostnej či inej diskriminácie, ako aj diela s prvkami pornografie, alebo politickej reklamy.

9) Organizátor súťaže ASFS si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže aj diela,
ktorých nosiče nebudú v predpísanom formáte alebo ktorých zvukovo-obrazový záznam nebude mať dostatočnú technickú kvalitu pre posúdenie tvorivej strihačskej práce v kontexte celkového vyznenia diela.

10) ASFS ako organizátor súťaže vypisuje pre posúdenie výsledkov tvorivej práce filmových strihačov súťaž o udelenie cien v nasledujúcich kategóriách:

 • Cena za celoživotné dielo filmového strihača *
 • Hlavná cena Asociácie slovenských filmových strihačov
 • Cena za strih hraného filmu
 • Cena za strih dokumentárneho filmu
 • Cena za strih študentského filmu
 • Cena za strih v televíznej audiovizuálnej tvorbe

*Cenu za celoživotné dielo filmového strihača, ktorý svojou tvorbou a umeleckým tvorivým výkonom výrazne prispel k rozvoju slovenskej kinematografie a audiovizuálnej tvorby si vyhradzuje právo udeliť výsostne Asociácia slovenských filmových strihačov (ASFS).

4. Porota.

1) Diela navrhnuté a prijaté organizátorom (ASFS) do súťaže hodnotí 5 členná porota. Členov poroty nominuje prezídium ASFS z odborníkov v oblasti audiovizuálnej tvorby.

2) Porota má právo ktorúkoľvek z cien vypísanú v tomto štatúte neudeliť, okrem ceny za celoživotné dielo, ktorej udelenie a finančnú výšku s definitívnou platnosťou schvaľuje výbor ASFS ešte pred hodnotiacim procesom poroty.

3) Výšku finančnej odmeny v jednotlivých vypísaných kategóriách (okrem Ceny za celoživotné dielo strihača) určuje porota na základe schválenia väčšiny jej členov. Porota si volí svojho predsedu na prvom spoločnom zasadnutí, pričom zohľadňuje odporúčanie prezídia ASFS.

4) Členom poroty nemôže byť strihač ani iní tvorcovia diela, ktoré je prihlásené a prijaté do tejto súťaže.

5) Predseda poroty je povinný vypracovať protokol, ktorého súčasťou je zoznam diel prijatých do súťaže. Súčasne je povinný vypracovať správu so zoznamom ocenených diel.

6) Predseda poroty v záverečnom protokole a pri slávnostnom odovzdávaní
cien uvedie aj dôvody, pre ktoré sa rozhodla porota niektorú z cien neudeliť.

7) Porota je pri svojom rozhodovaní povinná dodržiavať tento štatút. V jeho
rámci sú jej rozhodnutia konečné.

8) Členovia poroty sú viazaní mlčanlivosťou o udelených cenách až do oficiálneho vyhlásenia výsledkov.

5. Organizácia súťaže.

1) Organizáciu tejto súťaže zabezpečuje Asociácia slovenských filmových strihačov a jej výbor. Riadi ju predseda tohto výboru, alebo iný člen Asociácie, poverený výborom.

2) Podujatie a slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v termíne ktorý určí ASFS.

3) Náklady spojené s výrobou cien znáša ASFS.

4) Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien zorganizuje a zabezpečí Asociácia slovenských filmových strihačov.

6. Zvláštne ustanovenie.

Tento štatút schvaľuje ASFS. Jeho platnosť sa začína dňom schválenia a končí sa prijatím nového štatútu súťaže „Cena Aociácie slovenských filmových strihačov“. Neoddeliteľnou súčasťou tohto štatútu je aj jeho dodatok, ktorý obsahuje:

 • formulár prihlášky
 • menný zoznam porotcov
 • termín a miesto slávnostného odovzdávania cien.

V Bratislave 14.10.2016

Za ASFS doc. Maroš Šlapeta
Prezident ASFS